Aktuální datum
Orgány družstva

  1. /
  2. Členové družstva
  3. /
  4. Orgány družstva

Volené orgány

(funční období je 5 let)

a) Shromáždění delegátů
b) Představenstvo
c) Kontrolní komise

ad a) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, schází se nejméně 1 x ročně, je tvořeno delegáty zvolenými ve volebních obvodech. Za každý volební obvod se volí 1 delegát (a jeden náhradník) z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu – každý delegát má 1 hlas.

ad b) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, řídí běžnou činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Schází se podle potřeby, zpravidla 1 x měsíčně, nejméně jednou za 3 měsíce.

 

Členové představenstva

(volební období 2018 – 2023)

Petr Hajda – předseda představenstva

Ing. Jana Teichlová – místopředsedkyně představenstva
Ing. František Jurča – místopředseda představenstva       

Ing. Vlasta Heraltová – členka představenstva
Mgr. Jan Růžička – člen představenstva
Kateřina Melichaříková – členka představenstva
Marie Mrkvicová – členka představenstva

ad c) Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva. Je odpovědna pouze Shromáždění delegátů a je nezávislá na rozhodování dalších orgánů družstva.

Schází se dle potřeby, zpravidla 1 x měsíčně, nejméně 1 x za 3 měsíce.

 

Členové kontrolní komise

(volební období 2018 – 2023)

Helena Švecová – předseda kontrolní komise
Pavel Machalec – místopředa kontrolní komise
Irena Růžičková – členka
Pavla Pončíková – členka
Jarmila Řišicová – členka